مدیریت شرکت:

مدیریت شرکت مسافربری بین المللی دیدار سیر گیتی را هم اکنون محمد صادق صاحبکار فرزند حاج بیوک قصاب صاحبکار به عهده دارد.

حاج بیوک قصاب صاحبکار فرزند علی اکبر در سال 1303 در تبریز در یک خانوا ده متوسط مذهبی به دنیا آمد. او بعد ازجنگ جهانی دوم وارد حمل و نقل عمومی کشور شد. بر اساس مستندات تاریخی، در گذشته چهار پایان تنها وسیلۀ نقلیۀ مردم محسوب می شدند. ولی پس از جنگ جهانی اول و با قشون کشی روسها، گاری و درشکه وارد ایران شد. در ابتدا کالسکه ها خاص اشراف و رجال بود ولی پس از چندی مردم نیز با همین وسایل به رفت و آمد پرداختند. گسترش شهرها و محو شدن روستاها ی اطراف آن ، سبب بوجود آمدن فاصله میان محل کار و محل سکونت افراد گردید و همین امر دلیل ایجاد سیستم حمل و نقل شهری گردید.

از سالهای 1320 به بعد شبکه حمل و نقل عمومی منحصر به چند دستگاه اتوبوس بود که در چند مسیر تهران فعالیت داشتند. این اتوبوسها به مالکین خصوصی تعلق داشت. حاج بیوک نیز در سال 1325 در شهر تبریز به همین کار مشغول شد و با تعدادی اتوبوس ملکی وارد حمل و نقل عمومی شهر تبریز گردید. گاراژها تا پیش از پیدایش اتومبیل کاروانسراها و گاری خانه هایی بودند که در آنها گاریها ، درشکه ها ، کالسکه ها و دلیجان های گردآمده، بارگیری و مسافر گیری
می شدند. کم کم که اتومبیل پیدا شد و با زیادتر شدن اتومبیل به تدریج گاری خانه ها تبدیل به گاراژ شد.

ابتدا گاراژ تنها محل جا دادن اتوبوس، سواری و کامیون های باری بود که برای سواری ها مسافر و برای باری ها ، بار
می گرفتند. تا اینکه با افزوده شدن به تعداد اتومبیل ها و کامیون ها و فراوانی بار و مسافر گاراژ سواری از گاراژ باری تفکیک شده و هر کدام وضع و حالت جداگانه ای بخود گرفتند. در گاراژ ها در همان زمان برای مسافرین بلیط وبرای بار
آنها بارنامه صادر می شد.

او پس از مدتی یکی از همین گاراژ ها را که در آن زمان به موسسه تبدیل شده بود و به نام "راستی" نامیده می شد خریداری نمود. در آن زمان موسسۀ راستی حمل و نقل بار و مسافر را به صورت توامان انجام میداد. حاج بیوک قصاب صاحبکار با کامیون های موسسۀ راستی حمل گندم از سایر شهر ها به تبریز را بعهده داشت تا بتواند در تامین ما یحتاج روزانۀ زندگی مردم که همان نان بود سهمی داشته باشد.

صفحه بعد